Regulamin | Portal poetycki Poetica - Miejsce spotkań e-Poetów - wiersze amatorskie.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.poetica.art.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego poetica.art.pl, dostępnego pod adresem www.poetica.art.pl zwanego, dalej Serwisem.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian treści niniejszego Regulaminu, co wiąże się z obowiązkiem jego przestrzegania od momentu publikacji w Serwisie.
 3. Właścicielem Serwisu jest Bielecki Krzysztof / krzysztof@bielecki.info.pl / Katowice.
 4. Właściciel ma prawo do przekazania obowiązków Administratora (w tym Moderatora) osobom trzecim na podstawie upoważnień określających ich obowiązki i zakres odpowiedzialności.
 5. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dokona rejestracji i ma założone oraz aktywne konto.
 6. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 7. Rejestracja jest dobrowolna a zakres przekazanych informacji jest zależny wyłącznie od woli użytkownika.
 8. Pseudonim artystyczny podany przy rejestracji nie może być określeniem wulgarnym, obraźliwym lub też być kojarzony w jakikolwiek sposób z postacią historyczną, osobą publiczną, organizacją lub instytucją oraz nie może naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich.
 9. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować konta nieaktywne bez powiadamiania o tym właściciela konta.
 10. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne oraz koszty ew. procesów sądowych w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba wystąpiła z roszczeniami wobec właściciela lub administratorów, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w Serwisie przez Użytkownika.
 11. Serwis jest moderowany i Administrator ma prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, jeżeli uzna je za obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, niezgodne z treścią Serwisu lub poszczególnych jego fragmentów. Decyzje Administratora podjęte w powyższym zakresie są ostateczne i nieodwołalne.
 12. Właściciel może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu działania Serwisu (co winno być poprzedzone odpowiednim komunikatem ogłoszonym w Serwisie co najmniej na 6 miesięcy przed terminem zamknięcia).
 13. Właściciel i Administracja zastrzegają sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub też organizacyjnej.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo:
  1. rozsyłania do Użytkowników informacji o działalności serwisu,
  2. do zmiany formy działania Serwisu w dowolnym czasie i zakresie.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu na skutek działania Użytkowników i innych osób i szkody, jakie z tego mogą wyniknąć,
  2. utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz wynikające z tego ewentualne szkody
 16. Po opublikowaniu minimum 5 utworów profil użytkownika pokazuje się na liście autorów.

§2 Zasady umieszczania tekstów w Serwisie

 1. Użytkownik ma prawo do umieszczania nieodpłatnie w Serwisie swoich utworów, wypowiedzi, komentarzy, informacji itp. i oświadcza, iż posiada do nich wyłączne prawa autorskie.  Utwory nie mogą być wykorzystywane i powielane bez zgody autora ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pozn.
 2. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów, do których nie posiada on praw autorskich obciążają wyłącznie jego i spowoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika.
 3. Użytkownik dokonując przesłania tekstu do Serwisu udziela tym samym Serwisowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na:
  1. rozpowszechnianie przekazanych tekstów / utworów w Serwisie www.poetica.art.pl,
  2. wykorzystanie przez Serwis tekstów / utworów objętych licencją do celów promocyjnych Serwisu.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Udzielenie powyższej licencji w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich Użytkownika jak też prawa do udzielania przez niego upoważnienia do wykorzystania tekstów / utworu innym osobom.
 6. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego, niezgodnych z treścią Serwisu jako całości lub też poszczególnych jego fragmentów. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administratora.
 7. Zabronione jest prowokowanie przez Użytkownika sytuacji konfliktowych, obrażanie innych Użytkowników lub innych osób w swoich tekstach (wiersze, komentarze, wiadomości itp.).
 8. Użytkownik nie ma prawa przekazywania tekstów o charakterze komercyjnym (reklama, zachęcanie do zakupów określonych produktów itp.).
 9. Zabrania się Użytkownikom działania na szkodę Serwisu.
 10. Administrator ma prawo usuwania tekstów, czasowego blokowania dostępu, lub też usuwania kont Użytkowników naruszających zasady określone w nin. Regulaminie (powyższe nie ogranicza praw Serwisu wynikających z udzielonej licencji).
 11. Użytkownik ma prawo wnosić do Administratora o usunięcie tekstów innego Użytkownika, które uważa za niezgodne z treścią postanowień nin. Regulaminu.
 12. Użytkownik może kontaktować się z Właścicielami i Administracją za pośrednictwem e-mail lub odpowiednich formularzy zainstalowanych w Serwisie.
 13. Serwis nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanych tekstów. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 14. Właściciel Serwisu lub osoba przez niego upoważniona może usunąć tekst, do którego rozpowszechniania Serwis wcześniej przystąpił.
 15. Administrator ma prawo dokonywania w przekazanych przez Użytkownika tekstach zmian, poprawek, a także dokonywania w nich skrótów.
 16. Zamieszczane materiały muszą być umieszczane w sposób jasny i przejrzysty, zabronione jest umieszczanie więcej niż jednego utworu w jednym rekordzie, tj. jeden wiersz = jeden rekord.

§3 Zablokowanie konta

 1. Jeśli użytkownik nie zaloguję się w przeciągu 90 dni od ostatniego logowania, zostaje wysłane do niego ostarzeżenie o braku aktywności.
 2. Jeśli od zablokowanie spowodowanego brakiem aktywności upłynie kolejne 30 dni, konto zostaje zablokowane.
 3. Konto użytkownika może zostać zablokowane jeśli podany adres email jest błędny lub nieaktywny.
 4. W przypadku blokady konta, twórczość użytkownika nie będzię wyświetlana w portalu.
 5. Konto może został odblokowane po podaniu poprawnego adresu email oraz wysłaniu wiadomości na adres info@poetica.art.pl lub poprzez zalogowanie się w okresie od wysłania informacji o braku aktywności do wysłania informacji o zablokowaniu konta.
 6. Jeśli konto nie zostanie odblokowane zostaje rozpoczęta procedura "Usunięcia konta" zgodnie z postanowieniami §4 pkt. 5,6 i 7.

§4 Usunięcie konta

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego profilu wraz z tekstami / utworami / komentarzami wysyłając takową prośbę na adres usun@poetica.art.pl.
 2. Konto użytkownika blokowane jest maksymalnie w ciągu 24 godzin od odebrania wiadomości przez Administratora.
 3. Zablokowane konto w okresie 30 dni nie jest wyświetlane w Serwisie.
 4. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej decyzji o usunięciu konta, tzw. reaktywacji w ciągu 30 dni od przyjęcia zgloszenia przez Administratora.
 5. Reaktywacja konta w czasie 30 dni jest płatna i wynosci 20 zł (słownie dwadzieścia zł / 00).
 6. Po 30 dniach profil wraz z tekstami / utworami / komentarzami zostaje usunięte trwale.
 7. Po usunięciu nie ma możliwość odzyskania usuniętego profilu i innych materiałów, które były przypisane do tego konta.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Na wniosek Użytkownika, jego konto może być zablokowane przez Administratora, w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z konta lub jego blokady nie wygasają udzielone przez Użytkownika licencje wymienione w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy Użytkownik przed rejestracją obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 4. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, blokadą konta na czas określony, blokadą konta na czas nieokreślony. Decyzje te podejmowane są przez Administratora, a ostateczną decyzję podejmuje Właściciel Serwisu.
 5. Użytkownik w sporze z Właścicielem lub Administracją nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.
 6. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Właściciela i nie podlega odwołaniu.
 7. Użytkownik, podając dane w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Serwis poetica.art.pl w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez poetica.art.pl konta użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez:
  1. wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
  2. dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,
  3. wyświetlania na stronach WWW Serwisu reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
Redakcja Poetica.Art.Pl informuje, że zamieszczane w serwisie komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu, za których treść Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu. Poetica.Art.Pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone materiały w działach portalu!

Projekt i realizacja: Grupa FlexMind
Zarejestruj się Aby korzystać z Poetica.Art.Pl w sposób pełny, należy się zarejestrować.

Przed rejestracją przeczytaj regulamin.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez:

Nie masz konta! Stwórz je!